KLAUZOLAT STANDARDE

Modeli i Klauzolës

 1. Të gjitha kompanitë, qofshin kosovare apo të huaja, mund të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre në Tribunalin e Përhershëm të Arbitrazhit, pranë OEK. Kjo mund të bëhet nëse palët pajtohen që rastin ta paraqesin në institucionin tonë ose duke inkorporuar Modelin e klauzolës së arbitrazhit në kontratat e tyre. Prandaj, ne ua rekomandojmë:

 1. Modeli i klauzolës së arbitrazhit për kontrata

 2. Çfarëdo mosmarrëveshje, polemikë ose pretendim që del nga apo në lidhje me këtë kontratë, ose shkelje, ndërprerje ose jo-vlefshmëri me këtë, do të zgjidhet nga arbitrazhi nën ombrellën e Odës Ekonomike të Kosovës në pajtim me Rregullat e Arbitrazhit të Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit.

 3. Shënim: Palët duhet të marrin në konisderatë për të shtuar:
   • Autoriteti i emërimit duhet të jetë Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit
   • Numri i arbitrave do të jetë tek [një ose tre]
   • Vendi i arbitrazhit do të jetë Prishtina, Kosovë
   • Gjuha që do të përdoret në procedurën e arbitrazhit do të jetë gjuha Shqipe, Serbe, apo Angleze
   • Ligji i aplikueshëm material është legjislacioni i Kosovës
 1.