PYETJET MË TË SHPESHTA

Arbitrazhi është njëra ndër metodat e Zgjidhjes Alternaltive të Mosmarrëveshjeve, në të cilën mosmarrëveshja zgjidhet nga një palë e tretë e pavaruar përmes një vendimi detyrues për palët.