Marrëveshjet e bashkëpunimit


Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit ka nënshkruar disa marrëveshje bashkëpunimi me disa institucione të arbitrazhit, kryesisht me ato të Ballkanit:

1. Marrëveshja ndërmjet Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit (OEK) dhe Gjykatës së Përhershme të Arbitrazhit (KKK). Kjo marrëveshje i përcakton themelet e bashkëpunimit mes këtyre dy institucioneve.

TeKSTI I MarrëveshjES


2. Marrëveshja e Rrjeti Rajonal mbi Çështje e Arbitrazhit, 19 Prill, 2012

TeKSTI I MarrëveshjES


3. Marrëveshja rajonale e bashkëpunimit në çështjet e Arbitrazhit, e datës 19 Prill, 2012

TeKSTI I MarrëveshjES


4. Marrëveshja bilaterale e bashkëpunimit në mes të Gjykatës së Arbitrazhit të Odës Ekonomike të Polonisë dhe Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit, e datës 9 Nëntor, 2012

TeKSTI I MarrëveshjES