KONVENTAT


Kosova është nënshkruese e disa konventave bilaterale dhe multilaterale në fushën e arbitrazhit ndërkombëtar.

The New York Convention

Konventa e New York për Njohjen dhe Ekzekutimin e Vendimeve të Arbitrazhit 1958 (Gazeta Zyrtare e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, deputet, nr. 11/81))

Kosova si një nga shtetet pasuese të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë i ka njohur në mënyrë të njëanshme konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë.

Më tepër, Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Procedurën Kontestimore përcakton se:

Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve të huaja të arbitrazhit do të zbatohet në përputhje me Konventën New York për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve të huaja të Arbitrazhit.

TEKSTI I KONVENTES

The Washington Convention (ICSID Convention)

The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States of 1965 (Official Gazette of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, MP, no. 7/67)


The ICSID Convention entered into force for Kosovo, Republic of on July 29, 2009.

TEKSTI I KONVENTES

2009/03-L-152

Ligji për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtarë dhe organizatat e Grupit të Bankës Botërore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.05. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-013-2009, datë 30.05.2009.

ANG  SHQIP