RASTET

Përmbledhje e Rastit të Arbitrazhit Nr. ARB 07-2014

Marrëdhënia juridike, ndërmjet të Paditësit “Kompania A” dhe të Paditurit “Kompanisë B”, ka filluar pasprocedurës së tenderimit të inicuar nga Këshilli Drejtues i Projektit lidhur me projektin social përndërtimin e 52 shtëpive për komunitetet e pakicave jo serbe në njërën nga komunat e Kosovës. Projekti kaqenë i bashkëfinancuar nga i Padituri dhe disa donatorë të tjerë. Pas këtij procesi tenderues, oferta ePaditësit është konsideruar si oferta ekonomikisht më e favorhshme dhe Paditësi është përzgjedhur siOferuesi më i sukseshëm dhe i është dhënë kontrata. Pas përmbylljes së këtij procesi, Paditësi dhe iPadituri kanë nënshkruar Kontratën për Shërbime Ndërtimore...

ANG SHQIP

Përmbledhja e Rastit të Arbitrazhit Nr. ARB 06-2013A

Me datën 19 maj 2006, paditësi “Kompania A” nënshkroi kontratën me “kompaninë B”, meç’rast morri përsipër të kryej punët e ndërtimit siç ishin të specifikuara në dokumentacionin etenderit, proces tenderimi ky I vitit 2005.

Kontrata ishte e bazuar në modelin e vitit 1992 të Federatin Internationale des IngenieursConseilsrregullat e (FIDIC). Klauozola e arbitrazhit është e bazuar në kapitullin e 67 të“Settlements and Disputes”....

ANG SHQIP

Përmbledhje e Rastit të Arbitrazhit Nr. Arb 04-2013

I padituri është fondacion i pavarur që ka marrë grante nga Banka Botërore për projektin“Përfshirja Sociale dhe Zhvillimi Lokal”. Banka Botërore ka ftuar ndërmarrësit e rinjë dheekzistues që të zhvillojnë bizneset e tyre duke aplikuar për grante për zhvillimin e bizneseve.
Qëllimi i granteve ishte financimi i makinerisë, mjeteve të punës apo ndonjë trajnim ispecializuar që zhvillon biznesin dhe gjeneron punësim...

ANG SHQIP

Përmbledhje e Rastit të Arbitrazhit Nr. ARB 01-2011

Me datë 22.04.2009, paditësi “Kompania A”, në cilësinë e shitësit dhe i padituri “Kompania B”, nëcilësinë e blerësit, kanë lidhur kontratë për shitblerjen e mallit. Në bazë të kësaj kontrate, shitësi ka marrëdetyrimin që t’i liferojë blerësit kalda elektrike për nxemje qëndrore të tipit TEK/ 10 KË dhe të tipit TEK/20 KW, ndërsa blerësi ka marrë detyrimin që shitësit t’ia paguaj çmimin prej 260€, për secilën kalda tëshitur....

ANG SHQIP